SAVE 20%

฿203 ฿255
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ผศ. ดร.จรรยา ดาสา
ISBN : 3900010020432
Language : thai
Number of Pages : 150
File Size : 25.29 MB
เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติเนื่องจากเด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้การหาคำตอบของคำถามที่ต้นเองสงสัยและสร้างองค์ความรู้จากการสำรวจโลกเอง อย่างไรก็ตามเด็กยังคงต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อหาคำตอบด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องและลุ่มลึก การจัดเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบสืบเสาะจะช่วยให้เด็กได้หาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยตามวิธีตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานด้วยการสืบเสาะพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาทิเช่น
-นิยามและแนวคิดในการทำโครงงาน
-การกำหนดหัวข้อและคำถามในโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน
-การจัดการเรียนรู้และการทำโครงงานแบบสืบเสาะ
-การพัฒนาทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์
-การประเมินการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนรู้โครงงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products