SAVE 20%

฿128 ฿160
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ISBN : 9786160817603
Language : thai
Number of Pages : 241
File Size : 14.80 MB
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด ฯลฯ
ผู้เขียน สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อเงินฝืดเงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข โดยทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 อุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 7 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 8 รายได้ประชาชาติ
บทที่ 9 เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึงตัว
บทที่ 10 วัฏจักรเศรษฐกิจ
บทที่ 11 ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
บทที่ 12 การพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 13 โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

Write a review

Please login or register to review
Related Products