SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : สมหมาย เจนกิจการ
ISBN : 9786160434053
Language : thai
Number of Pages : 56
File Size : 18.24 MB
หนังสือที่แนะนำการเลี้ยงปลานิลสำหรับเยาวชน ที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง ตั้งแต่ลักษณะทั่วไปของปลานิลและสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในประเทศไทย แนะนำวิธีเลี้ยงปลานิล เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ทำบ่อเลี้ยงปลานิล วิธีการดูแลลูกปลานิล เรียนรู้ขั้นตอนการวิดน้ำจับปลานิล รู้จักโรคและศัตรู การนำเนื้อปลานิลมาทำอาหารและแปรรูป พร้อมทั้งเกร็ดน่ารู้ เช่น คุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลานิล วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาเนื้อปลานิล เน้นการนำเสนอด้วยภาพการ์ตูนน่ารักและภาพจริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products