SAVE 30%

฿160 ฿230
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
ISBN : 9742122768
Language : thai
Number of Pages : 360
File Size : 7.15 MB
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ
ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล

เนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ การปรับแก้และเร่งรัดแผนงาน วิธีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญาแรยการประกอบงานก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้ปฏิบัติกันจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครงสร้างและภาระหน้าที่ขององค์กรก่อสร้าง
บทที่ 3 ทรัพยากรในงานก่อสร้าง
บทที่ 4 การวางแผนงานก่อสร้าง
บทที่ 5 การวางแผนแบบตารางเวลา
บทที่ 6 การวางแผนงานแบบสายงานวิกฤต
บทที่ 7 การปรับแก้แผนงานและการเร่งงาน
บทที่ 8 การวางแผนงานระบบเทคนิค PERT
บทที่ 9 การควบคุมวัสดุก่อสร้างในงานภาคสนาม
บทที่ 10 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า
บทที่ 11 การควบคุมคุณภาคงานก่อสร้าง
บทที่ 12 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
บทที่ 13 เทคนิคการลดต้นทุน เทคนิคการก่อสร้างและการใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
บทที่ 14 สัญญางานและรายการประกอบงานก่อสร้าง
บทที่ 15 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products