SAVE 25%

฿120 ฿160
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9786160803361
Language : thai
Number of Pages : 322
File Size : 18.62 MB
งานเครื่องยนต์ดีเซล
เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546
ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์ดีเซล ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมในเรื่องประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 6 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 7 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 9 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย
บทที่ 10 ระบบช่วยสตาร์ตของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 11 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล

Write a review

Please login or register to review
Related Products