SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 24
File Size : 3.05 MB
บารมี ๓๐ ทัศฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเริ่มด้วยการเทศนาโปรดพุทธมารดา แสดงยมกปาฏิหาริย์ ทรงเทศนาพระอภิธรรมเรื่องปัจจยุเทส สภาวธรรมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย เริ่มจาก

๑) เหตุปัจจัย
๒) อารัมมณปัจจัย
๓) อธิปติปัจจัย
๔) อนันตรปัจจัย
๕) สมนันตรปัจจัย
๖) สหชาตปัจจัย
๗) อัญญมัญญปัจจัย
๘) นิสสัยปัจจัย
๙) อุปนิสสัยปัจจัย
๑๐) ปุเรชาตปัจจัย
๑๑) ปัจฉาชาตปัจจัย
๑๒) อาเสวนปัจจัย
๑๓) กัมมปัจจัย
๑๔) วิปากปัจจัย
๑๕) อาหารปัจจัย
๑๖) อินทริยปัจจัย
๑๗) ฌานปัจจัย
๑๘) มัคคปัจจัย
๑๙) สัมปยุตตปัจจัย
๒๐) วิปปยุตตปัจจัย
๒๑) อัตถิปัจจัย
๒๒) นัตถิปัจจัย
๒๓) วิคตปัจจัย
๒๔) อวิคตปัจจัย

รวมทั้งสิ้น ๒๔ ปัจจัย จากนั้นทรงแสดงถึงอานิสงส์ของการฟังพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products