SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 33
File Size : 0.95 MB
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทานฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อหาแสดงถึงผลบุญของ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สามเณร สามเณรี บุคคลผู้ใดที่สร้างเขียนธรรมด้วยตนก็ดี จ้างท่านผู้อื่นก็ดียังพระไตรปิฎกย่อมได้รับผลอานิสงส์มากเหนือจักคณนาได้ ตายไปแล้วย่อมได้เสวยสุขเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอินทร์ เทวดาในชั้นต่าง ฯ เกิดเป็นคนก็ย่อมมียศถาบรรดาศักดิ์ มีทรัพย์สมบัติมากนัก มีผิวพรรณวรรณะสวยงาม

Write a review

Please login or register to review
Related Products