SAVE 38%

฿93.5 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ISBN : 9742120145
Language : thai
Number of Pages : 164
File Size : 5.29 MB
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMES
เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด
ผู้เขียน โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด
สารบัญ

สารบัญ

บทนำโดย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ภาคที่ 1 แนวความคิด

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาพส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาคอุตสาหกรรม

ภาคที่ 2 ประสบการณ์

จากธุรกิจครอบครัวสู่ SMEs ยุคใหม่

เริ่มจากปรับตัวเอง

ความรู้คือความสำเร็จ

ทำในสิ่งที่ตนถนัด

ต้องมีแผนธุรกิจ

คุณภาพคือพื้นฐาน

ประสิทธิภาพคือความยั่งยืน

บริการคือชัยชนะ

แข่งด้วยฝีมือ

แข่งด้วยการสร้างสรรค์

แข่งด้วยนวัตกรรม

สืบสานมรดกวัฒนธรรม

ต้องเข้าใจลูกค้า

เก่งโดยรวม

บทสรุป

วิถีแห่งความสำเร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทนำและบทสรุปโดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Write a review

Please login or register to review
Related Products