SAVE 40%

฿110.5 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ISBN : 9786160803279
Language : thai
Number of Pages : 371
File Size : 2.57 MB
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบัญชีเพื่อการจัดการ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์ใช้ต้นทุน การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การศึกษาพฤติกรรมของต้นทุน และการศึกษาระบบบัญชีต้นทุนทางตรงกับต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต การปันส่วนต้นทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดทำงบกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อตัดสินลงทุน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลที่สนใจการบัญชีเพื่อการจัดการโดยทั่วไป เนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
บทที่ 2 งบการเงินและการวิเคราะห์
บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์
บทที่ 4 ต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 ต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
บทที่ 7 งบกระแสเงินสด
บทที่ 8 งบประมาณ
บทที่ 9 ต้นทุนเพื่อการาติดสินใจ
บทที่ 10 งบลงทุน

Write a review

Please login or register to review
Related Products