SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : นพดล คำมณี,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9745126381
Language : thai
Number of Pages : 752
File Size : 68.73 MB
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
ผู้เขียน นพดล คำมณี,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นวิชาหลักสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิชาช่างยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องการให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และจะต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ เช่น อากาศและเสียงเป็นสำคัญ
ดังนั้นเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน และนอกจากระบบการทำงานต่าง ๆ และ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเนื้อหาของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมภาวะ ซึ่งเป็นระบบที่รถยนต์นั่งในปัจจุบันพึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งให้กับรถยนต์ที่ผลิตใช้ภายในประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมมลภาวะและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายข้อบังคับในปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์
บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงาน
บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์
บทที่ 4 เครื่องยนต์โรตารี
บทที่ 5 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 6 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 7 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 8 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 9 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
บทที่ 10 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 11 ระบบไอเสีย
บทที่ 12 ระบบควบคุมมลภาวะและการจำกัดไอเสียฃองรถยนต์
บทที่ 13 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง
บทที่ 14 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ภาคผนวก ก. ระบบควบคุมความร้อนให้คงที่ขณะเดินทางไกลอัตโนมัติ
ภาคผนวก ข. ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงองศาการเปิด-ปิดของลิ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products