SAVE 30%

฿105 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ศิระ บุญธรรมกุล
ISBN : 9745344869
Language : thai
Number of Pages : 270
File Size : 49.02 MB
การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์
แนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง
ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ศิระ บุญธรรมกุล

อ่านประกอบการเรียนวิชา "การขับรถยนต์" และวิชา "งานบำรุงรักษารถยนต์" ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง
สารบัญ


สารบัญ

บทนำ

บทที่ 1 หลักพื้นฐานของการบำรุงรักษารถยนต์

บทที่ 2 ส่วนประกอบของรถยนต์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

บทที่ 3 ระบบหล่อลื่นและการตรวจเช็กบำรุงรักษารถยนต์

บทที่ 4 หลักการเบื้องต้นของการขับรถยนต์ที่ปลอดภัย

บทที่ 5 การทำความสะอาดรถยนต์และการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกล

บทที่ 6 เทคนิคการขับรถยนต์ที่ดี

บทที่ 7 เครื่องหมายและสัญญาณการจราจร

แบบทดสอบ

ศัพท์ช่างยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products