SAVE 43%

฿85 ฿150
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : บรรจง อมรชีวิน
ISBN : 9745348511
Language : thai
Number of Pages : 181
File Size : 2.51 MB
วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ
วัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง
ผู้เขียน บรรจง อมรชีวิน

ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา
สารบัญ

สารบัญ

ภาคที่ 1 หมวดหมู่และวัฒนธรรมลักษณะต่างๆ

บทที่ 1 วัฒนธรรมที่หลากหลาย

บทที่ 2 การจัดการกับความหลากหลาย

บทที่ 3 เงื่อนไขในทางวัฒนธรรมสำหรับการแข่งขันระดับโลก

บทที่ 4 การออกแบบการบริหารให้เหมาะกับวัฒนธรรม

บทที่ 5 การจัดการกับวัฒนธรรมต่างๆ

บทที่ 6 วัฒนธรรมระหว่างประเทศเปรียบเทียบ

บทที่ 7 เงื่อนไขทางวัฒนธรรม

บทที่ 8 หมวดหมู่ของวัฒนธรรม

ภาคที่ 2 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการบริหารในองค์กร

บทที่ 9 สถานภาพ ภาวะผู้นำ และองค์กร

บทที่ 10 วัฒนธรรมกับการสร้างทีมงาน

บทที่ 11 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร

บทที่ 12 วัฒนธรรมกับมารยาทสังคม

ภาคที่ 3 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการเจรจาต่อรองของชาติต่างๆ

บทที่ 13 ลักษณะประจำชาติและการเจรจาต่อรอง

บทที่ 14 การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบ

เอกสารอ้างอิง

Write a review

Please login or register to review
Related Products