SAVE 30%

฿130 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อรพินท์ อ่วมเพ็ง
ISBN : 9745348813
Language : thai
Number of Pages : 239
File Size : 3.08 MB
การบัญชีชั้นสูง 1
กิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผู้เขียน อรพินท์ อ่วมเพ็ง

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในแต่ละเรื่องที่ออกมาบังคับใช้ เช่น ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฉบับที่ 46 เรื่องรายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นักศึกษาและผุ้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและศึกษาในระดับสูงขึ้น

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การบัญชีร่วมค้า

หน่วยที่ 2 การฝากขาย

หน่วยที่ 3 การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

หน่วยที่ 4 การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน

หน่วยที่ 5 การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products