SAVE 39%

฿109.65 ฿180
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160804191
Language : thai
Number of Pages : 316
File Size : 9.89 MB
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2102-2205 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

"งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล" รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การหล่อลื่น
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องเจียระไนตั้งพื้น
บทที่ 5 เครื่องเจาะ
บทที่ 6 เครื่องเจาะรัศมี
บทที่ 7 เครื่องลับเครื่องมือตัดเเละดอกกัด
บทที่ 8 เครื่องกลึง
บทที่ 9 เครื่องไส
บทที่ 10 เครื่องไสเเนวตั้ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products