SAVE 37%

฿101.15 ฿160
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
ISBN : 9786160811618
Language : thai
Number of Pages : 179
File Size : 33.56 MB
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory
ทฤษฎี กราฟ และสมการควบคู่การอธิบาย ตลอดจนการประยุกต์แบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นภาพที่เกิดในสถานการณ์จริง
ผู้เขียน ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

ทฤษฎีเศรฐศาสตร์จุลภาคเป็นวิชาที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับทุกๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในทุกๆ องค์กร หรือในทุกๆ หน่วยธุรกิจ หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งมีความเข้าและสามารถนำไปใช้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อตนเองและประเทศชาติ เนื้อหาในเล่มใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร และเหมาะสำหรับทุกๆ กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 พฤติกรรมทางด้านผู้บริโภค
บทที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต
บทที่ 3 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 4 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
บทที่ 5 การวิเคราะห์ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products