SAVE 39%

฿118.15 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
ISBN : 9789742126797
Language : thai
Number of Pages : 351
File Size : 3.92 MB
การบริหารงานขาย Sales Management
จะบริหารงานขายอย่างไรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียน สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ

บริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย
สารบัญ
1. ธุรกิจการขายในปัจจุบัน
2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์การขาย
3. การจัดโครงสร้างการขาย
4. ช่องทางการขายยุคศตวรรษที่ 21
5. ความสำเร็จของช่องทางการขาย
6. การบริหารพนักงานและทีมขายด้วยเครื่องมือในการพัฒนายุคใหม่
7. การพัฒนาผู้บริหารงานขายยุคใหม่
8. การวางแผนการขาย
9. การบริหารลูกค้า
10. การพัฒนาระบบงานขาย
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale Management) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งยังมุ่มให้ผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป ได้นำประสบการณ์และความรู้จากหนังสือนี้ไปใช้ในการพัฒนาการขายและระบบงานขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products