SAVE 32%

฿194.65 ฿288
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
ISBN : 9789742128449
Language : thai
Number of Pages : 546
File Size : 12.37 MB
วัสดุวิศวกรรม
ผู้เขียน ผศ. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ


จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุวิศวกรรมของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เนื้อหาทั้งหมดได้เรียบเรียงขึ้นมาครอบคลุมเนื้อาหรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ตามหลักสุตรที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้ ภายในเล่มเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้างของวัสดุที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ตลอดจนกระทั่งวิธีการผลิตวัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานวิศวกรรม เนื้อหาแต่ละบทจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหา สูตร และตัวอย่างในการคำนวณแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
2. โครงสร้างอะตอมและผลึก
3. การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
4. สมบัติทางกลและการทดสอบ
5. การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
6. แผนภาพเฟส
7. โลหะกลุ่มเหล็ก
8. การอบชุบเหล็กกล้า
9. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
10.โพลิเมอร์
11.เซรามิกและแก้ว
12.วัสดุผสม
13.การกัดกร่อน
14.สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อนของวัสดุ

Write a review

Please login or register to review
Related Products