SAVE 15%

฿65.45 ฿77
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ISBN : 9786160822034
Language : thai
Number of Pages : 364
File Size : 48.39 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล

เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยเรื่องแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics)
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 3 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 4 เครื่องวัดงานไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Measurements)
บทที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits)
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit)
บทที่ 7 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Circuit Breaker and Ground Connecting)
บทที่ 9 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control)
บทที่ 10 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products