SAVE 28%

฿159 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ
ISBN : 9786160821860
Language : thai
Number of Pages : 326
File Size : 4.26 MB
ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา)
ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ

"ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน" เล่มนี้ จะมาช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้าราชการพลเรือนให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา) แนวข้อสอบภาคสนามประกอบด้วย ปรัชญา แนวคิดพื้นฐานหลักการกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชนน กระบวนการทางการพัฒนา สรุปสาระสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับในภารกิจการปฏิบัติราชการสำหรับใช้ในการสอบแข่งขันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
สารบัญ
แนะนำเนื้อหาหลักสูตรการสอบ
ส่วนที่ 1 ปรัชญา แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม
- เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ/สตรีอาสา
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบฯ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

Write a review

Please login or register to review
Related Products