SAVE 29%

฿279 ฿395
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ขวัญชัย โชติพันธุ์
ISBN : 9786160822782
Language : thai
Number of Pages : 284
File Size : 3.70 MB
คดีทางการแพทย์ เล่ม 2 (ปกแข็ง)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล ภารกิจและการใช้อำนาจปกครองของแพทยสภา ตัวอย่างคดีผู้บริโภค ตัวอย่างคดีแพ่งละเมิด คดีอาญา
ผู้เขียน ขวัญชัย โชติพันธุ์

"คดีทางการแพทย์ เล่ม 2" เป็นส่วนที่ต่อจากคดีทางการแพทย์เล่มแรกที่ผู้เขียนเคยเขียนไว้ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีกทางการแพทย์ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมาย อีกทั้งในโรงเรียนแพทย์เองก็ไม่มีการสอนกฎหมายที่เป็นคดีทางการแพทย์จริงๆ แต่เมื่อแพทย์จบออกไปปฏิบัติงานจริง หากไม่ใช้ความระมัดระวังในการทำหน้าที่ อาจพบกับเหตุไม่พึงประสงค์ นำไปสู่ความขัดแย้งขึ้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์ที่ผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลทุกคนควรรู้ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาล การทำหนังสือยินยอมให้ทำการรักษา ภารกิจและการใช้อำนวจปกครองของแพทยสภา รวมถึงการนำคดีสู่ศาลปกครอง โดยได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยแล้ว มารวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาอ้างอิงได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 มาตรฐานโรงพยาบาล มาตรฐานวิชาชีพ
1.1 มาตรฐานโรงพยาบาล
1.2 การลดความเสี่ยงของแพทย์บุคคลากร / หนังสือยินยอม
1.3 แพทย์สภา / ภาระกิจ และการใช้อำนาจปกครอง
ฯลฯ

บทที่ 2 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษาในคดีผู้บริโภค
2.1 คดีศัลยกรรม ผ่าตัดฝีในช่องคลอด คำฟ้อง คำให้การ
2.2 คดีน้ำคร่ำไหลย้อน คำฟ้อง คำให้การ
2.3 คดีวิสัญญี แพ้ยาทางวิสัญญี คำฟ้อง คำให้การจำเลย
ฯลฯ

บทที่ 3 ตัวอย่างคำฟ้อง คำพิพากษาในคดีแพ่ง
3.1 คดีสูติแพทย์ ผ่าตัดตกเลือด คำฟ้องแพทย์หญิง คำพิพากษา ชั้นต้น อุทธรณ์
3.2 คดีสูติแพทย์ วิสัญญี ละทิ้งผู้ป่วย คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา

บทที่ 4 ตัวอย่างคำฟ้อง คำพิพากษาในคดีอาญา
4.1 ทันตแพทย์ถูกฟ้องอนาจาร คำฟ้อง คำพิพากษา ชั้นต้น อุทธรณ์
4.2 แพทย์ผ่าตัดดูดไขมัน ผู้เยาว์ถึงแก่ความตาย คำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกา
คำนิยม
อาจารย์ขวัญชัย โชติพันธุ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการฟ้องร้องที่เกิดกับการรักษาทางการแพทย์มายาวนาน หนังสือที่อาจารย์ได้จัดทำเล่มก่อนนับว่ามีประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ในเล่มนี้อาจารย์ได้เพิ่มมาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งระดับประเทศและระดับโลกเพื่อความสมบูรณ์ ครบถ้วน รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในการใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยง ในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมหลักการทางการแพทย์ให้เข้ากับหลักกฎหมายได้อย่างดียิ่ง
-- นายแพทย์ เกรียงไกร จีระแพทย์ --
ศัลยแพทย์ อาวุโส

หนังสือ "คดีทางการแพทย์ เล่ม 2" เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวงการแพทย์และสังคม วิชาแพทย์เป็นวิชาที่สำคัญต่อมนุษยชาติอันเป็นสิ่งสำคัญต่อสังคม จะเห็นได้ว่าแม้สุภาษิตยังกล่าวว่า "อาโรคฺยปรมา ลาภา" ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสิรฐ ดังนั้นวิชาแพทย์จึงเป็นที่พึ่งสำคัญยิ่งในสังคมทุกสังคม และแพทย์ยังเป็นที่นับถือต่อบุคคลในสังคมอย่างยิ่ง
-- นายเสงี่ยม บุญจันทร์ --
อดีตเลขาธิการสภาทนายความ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หนังสือ "คดีทางการแพทย์ เล่ม 2" ของ "ทนายขวัญชัย โชติพันธุ์" ได้เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในคดีทางการแพทย์ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเหมาะสำหรับนักกฎหมาย แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนักศึกษาวิชาชีพกฎหมายและนักศึกษาวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างยิ่ง มีแง่มุมละเอียดและน่าสนใจอย่างยิ่ง
-- ดร.นพ. ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย --

Write a review

Please login or register to review
Related Products