SAVE 28%

฿159 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160827817
Language : thai
Number of Pages : 364
File Size : 28.40 MB
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

"เทคนิคการจัดการความปลอดภัย รหัสวิชา 3111-2009" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสาหรับนักศึกษา ปวส. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคการจัดการความปลอดภัย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้าภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน
สารบัญ
บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง
บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส์
บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจและการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products