SAVE 29%

฿139 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. กิจจา บานชื่น
ISBN : 9786160829293
Language : thai
Number of Pages : 269
File Size : 13.61 MB
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน ดร. กิจจา บานชื่น

"มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ" เล่มนี้ มีเนื้อหา 9 บท คือ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์
บทที่ 2 เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ
บทที่ 5 การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน
บทที่ 6 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
บทที่ 7 การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน
บทที่ 8 หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ
บทที่ 9 กิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Write a review

Please login or register to review
Related Products