SAVE 28%

฿159 ฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
ISBN : 9786160831128
Language : thai
Number of Pages : 295
File Size : 7.70 MB
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต และอีกมากมาย
ผู้เขียน ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร

"การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลายๆ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาหรือผู้สนใจศึกษาด้านวิชาการวิจัยการดำเนินงานในคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต การพยากรณ์เชิงปริมาณ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ตัวแบบมาร์คอฟ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และตัวแบบแถวคอย เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ ยังแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์และคำตอบ เนื้อหาทุกบทมีตัวอย่างประกอบพร้อมแบบฝึกหัดให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือวิชาการวิจัยการดำเนินงานได้ต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
บทที่ 2 ปัญหาการขนส่ง
บทที่ 3 ปัญหาการมอบหมายงาน
บทที่ 4 การโปรแกรมเชิงพลวัต
บทที่ 5 ตัวแบบโครงข่าย
บทที่ 6 การพยากรณ์เชิงปริมาณ
บทที่ 7 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
บทที่ 8 ตัวแบบมาร์คอฟ
บทที่ 9 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
บทที่ 10 ตัวแบบแถวคอย

Write a review

Please login or register to review
Related Products