SAVE 12%

฿219 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
ISBN : 9786160834921
Language : thai
Number of Pages : 322
File Size : 15.01 MB
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ
ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ

"พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" ผู้เขียนได้นำเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เรียน เป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่าน สำหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากในการสอนวรรณคดี ครูมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง นอกจากนี้นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดแนวความคิดในการนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้
สารบัญ
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. สุภาษิตพระร่วง
4. กาพย์พระไชยสุริยา
5. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
6. กาพย์แห่งชมเครื่องคาวหวาน
7. นิทานพื้นบ้าน
8. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
9. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
10. บทเสภาสามัคคีเสวก
11. ศิลาจารึกหลักที่ 1
12. รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
13. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
14. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
15. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
16. โคลงสุภาษิตอีศปปกรณำ
17. กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
18. บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก
19. นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
20. พระบรมราโชวาท
21. อิศรญาณภาษิต
22. บทพากย์เอราวัณ

Write a review

Please login or register to review
Related Products