SAVE 22%

฿199 ฿255
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : เทพ บุญตานนท์
ISBN : 9789740214731
Language : thai
Number of Pages : 362
File Size : 6.97 MB
การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6
พระมหากษัตริย์ กองทัพ และการเมืองเรื่องอำนาจในราชสำนักพระมงกุฎเกล้า
ผู้เขียน เทพ บุญตานนท์

เมื่อครั้ง "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงดำรงตำแหน่งเป็น "สยามมกุฏราชกุมาร" พระองค์มิได้มีตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญ อีกทั้งยังมิได้ทรงพระศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารมาโดยตรง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศทั่วโลกต่างมีกษัตริย์ที่เป็น "นักรบ" มีความสามารถปรีชาด้านการศึกสงคราม และเป็นยุคสมัยที่เหล่าชายชาติทหารต้องการ "ผู้นำ" ที่เป็น "ทหาร" พระองค์จึงจำเป็นต้องปรับพระองค์เพื่อเสริมสร้างภาพ "การทหาร" และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อนำทหารมาอยู่ฝ่ายพระองค์ การแต่งตั้งโยกย้ายคนสนิท การเสริมสร้างกำลังกองทัพส่วนพระองค์ อาทิ เสือป่า กรมทหารรักษาวัง ล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายที่พระองค์พยายามดึงอำนาจกองทัพมาทั้งสิ้น แต่ไม่หนทางไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะ "พระราชอำนาจ" ทางการทหารทั้งหมดกลับไปตกอยู่ในพระเชษฐาและพระอนุชาในพระองค์...
สารบัญ
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกองทัพ
2. กองทัพส่วนพระองค์
3. การพัฒนากองทัพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
4. สงครามโลกครั้งที่ 1 กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
5. งานพระราชนิพนธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
6. กองทัพกับวาทกรรม "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

Write a review

Please login or register to review