SAVE 19%

฿179 ฿220
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ISBN : 9789740214212
Language : thai
Number of Pages : 314
File Size : 7.91 MB
ในทศวรรษ 2500 (พ.ศ.2500-2510) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ที่กลุ่มอำนาจทหารอย่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะปกครองด้วยระบอบเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคพัฒนา เกิดถนนหนทางจากกรุงเทพฯ สู่ท้องถิ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ทุกๆ คนในประเทศ "รู้สึกร่วม" ในความเป็นคนไทย และประเทศไทย อาจเรียกได้ว่าความเป็นไทยยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือของปลอม แต่ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ คือ "ไทยจริง" แต่... ความสะดวกสบายดังกล่าว กลับต้องแลกมาด้วย "นัยยะซ่อนเร้น" ด้านการเมืองการปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ถึงการแทรกซึมนี้

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น หากแต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลปลีกๆ ที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น จนสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อการเกิดขึ้นของ "พื้นที่ประเทศไทยในยุคพัฒนา"
สารบัญ
1. การทำให้ "พื้นที่ประเทศไทย" ปรากฏขึ้นจริง ด้วยพื้นที่ทางกายภาพ
- การสร้างระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยง "พื้นที่ประเทศไทย" เข้าด้วยกัน
- การสร้างเอกภาพของ "พื้นที่ประเทศไทย" ด้วยพื้นที่ที่ใช้ควบคุม

2. พื้นที่ทางสังคม ในฐานะประดิษฐกรรม สู่ความสัมพันธ์ของสังคมใหม่
- เครือข่ายกระทรวงมหาดไทยกับการสถาปนาความสัมพันธ์ในพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่การให้บริการของรัฐ
- จังหวัดภิวัตน์ พื้นที่แห่งการรวบอำนาจเข้าสู่ภูมิภาค
- การขยายตัวของพื้นที่ประเทศไทย
ฯลฯ

3. การผลิตความหมาย "พื้นที่ประเทศไทย" เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทางความความคิด
- คติเวลาที่ก้าวหน้าในยุคพัฒนากับความหมายใหม่ของการนิยามพื้นที่
- คติเวลาแบบอนุรักษ์นิยมกับการรื้อฟื้นพื้นที่ความทรงจำร่วม
- การสร้างพื้นที่ "แห่งชาติ" ตัวตนบนพื้นที่ "นานาชาติ"

Write a review

Please login or register to review