SAVE 29%

฿389 ฿549
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : สำนักพิมพ์มติชน
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 1106
File Size : 39.96 MB
พจนานุกรม ฉบับมติชน : Matichon Dictionary Of The Thai Language
รวมคำศัพท์ และความหมายคำใช้งาน ไม่กำหนดมาตรฐานการใช้คำ เป็นการวางน้ำหนักไว้ที่การแสดงคำศัพท์ และความหมายตามที่ใช้กันอยู่...

รวมคำศัพท์ สำนวน ประมวลคำมาให้คุณได้ค้นหา กว่า 40,000 คำ โดยในเล่มได้บรรจุศัพท์ใหม่ๆ มากมายหลากหลายรูปแบบการใช้ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้กันในวงการใดวงการหนึ่งหรือเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในหมู่สาธารณะ รวมถึงบรรดาศัพท์ที่เกิดขึ้นมาตามวัฒนาการของสังคมที่ไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวยงามด้วยภาพประกอบทุกหน้า และใช้กระดาษพิมพ์ชนิดพิเศษสำหรับการจัดพิมพ์พจนานุกรมโดยเฉพาะ ด้วยรูปเล่มสวยงามกะทัดรัด หยิบจับถนัดมือ
สารบัญ
- คำนำ
- คำอธิบายวิธีเก็บและค้นคำ
- คำย่อในวงเล็บหน้าคำนิยาม แสดงลักษณะคำ
- คำย่อในวงเล็บหลังคำนิยาม บอกที่มาของคำ
- คำย่อบอกลักษณะคำไวยากรณ์
- คำย่อหนังสืออ้างอิง
- คำอธิบายแบบตัวอักษรในหน้านำหมวดอักษร
- ก
- ข
- ฃ
- ค
- ฅ
- ฆ
- ง
- จ
- ฉ
- ช
…ฯลฯ...

Write a review

Please login or register to review