SAVE 21%

฿349 ฿440
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ผศ.ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
ISBN : 9789740215882
Language : thai
Number of Pages : 418
File Size : 30.67 MB
วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ
ศิลปกรรมแห่งแผ่นดิน แฝงด้วยนัยยะการเมืองการปกครอง
ผู้เขียน ผศ.ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

เมื่อกล่าวถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะ สังคม คงหนีไม่พ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หากแต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นในการรับวัฒนธรรมตะวันตกคือสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระองค์ทรงพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารบ้านเมืองหลายประการ หนึ่งในนั้นรวมไปถึงศาสนาและศิลปกรรม ที่แอบอิงอยู่กับการเมืองการปกครองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การตั้งคณะธรรมยุตินิกาย การสร้างสรรค์แนวคิดศิลปกรรมใหม่ๆ ผสมผสานระหว่างตะวันตกและไทย ประเพณีทำให้ก่อเกิดงานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน แต่งานช่างดังกล่าวมิได้สรรสร้างเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่มีนัยแฝงในด้านการเมืองการปกครองที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานเพื่อหลีกเลี่ยงชาติตะวันตก และชำระพระศาสนาให้เป็นวิถีที่บริสุทธิ์ วัด-วัง ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนถึง พระราชประสงค์และพระราชกุศโลบายอย่างแท้จริง
สารบัญ
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับบริบททางสังคมในรัชสมัย
2. พระอารามในพระพุทธศาสนา
3. เจดีย์ทรงระฆัง : เจดีย์แบบพระราชนิยม
4. พระพุทธรูปในพระราชประสงค์
5. จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์
6. ศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์
คำนิยม
ผลงานการค้นคว้าเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษางานศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของงานช่าง ประวัติศาสตร์ และศาสนา
-- ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ --
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ.2556

Write a review

Please login or register to review
Related Products