SAVE 14%

฿249 ฿290
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
ISBN : 9789740215981
Language : thai
Number of Pages : 306
File Size : 7.21 MB
ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม
"ถ้าให้มีเมียคนเดียว ประเทศของเรายังไม่พร้อม จักทำให้คนเดือดร้อน" หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนและอธิบายให้เห็นทั้งในแง่ภูมิปัญญาการเมือง เรื่องเพศสภาพ และชนชั้นในสังคมไทย
ผู้เขียน สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ

"ผัวเดียวเมียเดียว" เป็นกรอบคิดแบบตะวันตกและถูกยกเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยในทศวรรษ 2480 น่าสนใจว่าสังคมไทยสมัยใหม่ยอมรับความ "ศิวิไลซ์" แบบตะวันตกเข้ามาอย่างไร...ช่วงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ชนชั้นปกครองสยามมองว่า "ผัวเดียวเมียเดียว" คือ "ของนอก" ที่จะก่อปัญหานานัปการ จึงรักษาจารีต "ผัวเดียวหลายเมีย" ไว้ท่ามกลางแรงกดดันจากตะวันตกและความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ที่ผลักดันให้ผู้คนออกมาวิจารณ์ปัญหาเพศสภาพ เพศวิถี และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ในที่สุด ผัวเดียวเมียเดียวก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับกันในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนและอธิบายให้เห็นทั้งในแง่ภูมิปัญญาการเมือง เรื่องเพศสภาพ และชนชั้นในสังคมไทย
สารบัญ
1. เมื่อ "ผัวเดียวเมียเดียว" มาถึง : การตอบโต้และตอบรับมโนทัศน์ใหม่ระยะต้น
- เมื่อตะวันตกมา : อารัมภกถาแห่งปัญญาเพศสภาพและเพศวิถี
- ชนชั้นนำกับการโต้งแย้งมโนทัศน์ "ผัวเดียวเมียเดียว"
- พุทธศาสนากับวัฒนธรรม "ผัวเดียวเมียเดียว"
ฯลฯ

2. การตอบสนองต่อมโนทัศน์ "ผัวเดียวเมียเดียว" ในสังคมสยาม
- ชนชั้นกลางกับการแสดงบทบาทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ "ผัวเดียวเมียเดียว" และ "ผัวเดียวหลายเมีย"
- ในทัศนะวิจารณ์ของชนชั้นกลาง
- พระราชทัศนะต่อสาธารณะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- "ผัวเดียวเมียเดียว" ในวาระการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ความท้ายบท

3. ทำให้ (ไม่) เป็น "ผัวเดียวเมียเดียว" : กฎหมายกับบทสรุปว่าด้วยรูปแบบครอบครัว
- การปฏิรูประบบกฎหมายภายใต้ภาวะกึ่งอาณานิคม
- สงวน "ผัวเดียวหลายเมีย" ไว้ และมโนทัศน์ลำดับศักดิ์ในครอบครัว
- ความอิลักอิเหลื่อและทางออกสายกลาง ของปัญหากฎหมายครอบครัว
ฯลฯ

4. "ผัวเดียวเมียเดียวแห่งชาติ" : ครอบครัวภายใต้โครงการรณรงค์ทางวัฒนธรรม
- "ผัวเดียวเมียเดียว" กับวัฒนธรรม, เอกภาพ และการสร้างชาติ
- "วัธนธัมของผัว(เดียว)เมีย(เดียว)" : ครอบครัวผาสุกครอบครัวแห่งชาติ
- การประดิษฐ์สร้างพิธีสมรสในยุคสร้างชาติ
- ความท้าทายบท

บทสรุป

Write a review

Please login or register to review
Related Products