SAVE 14%

฿249 ฿290
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ดร. จิราภรณ์ ดำจันทร์
ISBN : 9789740216612
Language : thai
Number of Pages : 338
File Size : 7.45 MB
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
"การเปลี่ยนแปลง" ที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ครั้งแล้วครั้งเล่า...
ผู้เขียน ดร. จิราภรณ์ ดำจันทร์

วิเคราะห์หาคำตอบเส้นทาง "การเปลี่ยนแปลง" ประชาธิปไตยไทย ที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ครั้งแล้วครั้งเล่า..

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี 2475 เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความมุ่งหวังที่จะก่อร่างและลงหลักปักฐานระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยอมรับกันว่าชอบธรรมในระดับสากล แต่ความมุ่งหวังและความพยายามนั้นกลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า "ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น" นำเสนอเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 4 ครั้งสำคัญของไทย ในช่วงระยะเวลา 85 ปีที่ผ่านมา จากปี 2475-ปัจจุบัน (2560) เพื่อตอบคำถามที่ว่า เหตุใดไทยจึงไม่อาจจะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงได้ ทั้งที่ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมาแล้วหลายครั้ง พร้อมเปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมือง ทั้งชนชั้นนำ กลุ่มเคลื่อนไหว และพลังฝ่ายอนุรักษนิยม..

สารบัญ

01 การทำให้เป็นประชาธิปไตย : แนวคิด ทฤษฎี
02 การดิ้นรนเพื่อสถาปนาประชาธิปไตย
03 ประชาธิปไตยของพลังที่ต้องการขับเคลื่อนประชาธิปไตย
04 การเลือกตั้งในนามของประชาธิปไตย
05 ประชาธิปไตยของพลังอนุรักษนิยม

- บทสรุป : ปัญหาของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย

คำนิยม

ดิฉันเชื่อว่า หนังสือ "ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น" จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านต่อจิ๊กซอว์ทางการเมืองไทย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาและอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยไทย และร่วมกันแสวงหาทางออกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์มาก ไม่เฉพาะต่อนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ยังเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป ดิฉันขอขอบคุณ ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์ ที่ทุ่มเทปรับปรุงวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสู่สาธารณชนในวงกว้าง
-- รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี --

Write a review

Please login or register to review
Related Products