฿60
Type : Ebook
Year of Publish : 2015
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
ISBN : 9786163980267
Language : thai
Number of Pages : 140
File Size : 12.98 MB
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ
10.1 น้ำมันพืชและไขมันสัตว์
10.2 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
10.3 ผลิตภัณฑ์จากการผลิตไบโอดีเซล
10.4 ประโยชน์ของการใช้ไบโอดีเซล
10.5 กรณีศึกษา : การผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องด้วยความร้อนจากไมโครเวฟ
10.6 แนวทางการวิจัยในอนาคต

Write a review

Please login or register to review