฿60
Type : Ebook
Year of Publish : 2015
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
ISBN : 9786163980267
Language : thai
Number of Pages : 158
File Size : 14.66 MB
บทที่ 6 ไพโรไลซิส
6.1 กระบวนการไพโรไลซิส
6.2 ประเภทของปฎิกิริยาไพโรไลซิส
6.3 กลไกการไพโรไลซิสองค์ประกอบชีวมวล
6.4 การจำลองแบบกระบวนการไพโรไลซิส
6.5 ชนิดของเตาปฏิกรณ์
6.6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพ
6.7 การผลิตถ่านซาร์
6.8 การผลิตถ่านไฮโดรซาร์ด้วยน้ำร้อนความดันสูง
6.9 กรณีศึกษา : การผลิตถ่ายซาร์ด้วยเตาแบบไอลอยธรรมชาติ
6.10 กรณีศึกษา : การผลิตถ่านไฮโดรซาร์จากกากตะกอนน้ำเสีย
6.11 แนวทางการวิจัยในอนาคต
บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review