SAVE 38%

฿279 ฿450
Type : Ebook
Year of Publish : 2017
Publisher : DHARMNITI
Author : ชุมพร เสนไสย
ISBN : 9786163021229
Language : thai
Number of Pages : 580
File Size : 27.94 MB
"เคาะปัญหากับสาระ VAT" เล่มนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 แล้ว มีการปรับเปลี่ยนส่วนของการเฉลี่ยภาษีซื้อ ให้มีความถูกต้องชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เห็นภาพของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ส่วนที่เกี่ยวกับสาระภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายสาระของเรื่องที่ผู้อ่านน่าจะทำความเข้าใจ เช่น ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เป็นต้น 3. ส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประมวลรัษฎากรและกฏหมายลูกค้าที่สำคัญฯ 4. ส่วนท้ายเล่มมี คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวกับปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่า 300 ข้อ เป็นการนำปัญหาที่ผู้พบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถาม เขียนในโอกาสต่าง ๆ มาตอบตามความเห็นของผู้เขียนโดยอ้างอิงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้อ่านจะ ได้สืบค้นต่อไปและนำไปปรับกับปัญหา

Write a review

Please login or register to review
Related Products