SAVE 35%

฿259 ฿400
Type : Ebook
Year of Publish : 2015
Publisher : DHARMNITI
Author : ชุมพร เสนไสย
ISBN : 9786163021854
Language : thai
Number of Pages : 444
File Size : 11.56 MB
หนังสือสารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36 เล่มนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม

พ.ศ.2558 โดยปัญหาการจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือ

บุคคลธรรมดามักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่าจะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ รวมทั้งนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรหรือไม่อย่างไร

จำนวนเท่าใดและในบางกรณีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริงและการนำมาปรับใช้กับข้อกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้จ่ายเงินที่จะตัดสินใจ

ทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในบาง

เรื่องที่ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยไว้แล้ว พร้อมทั้งได้อธิบายเพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาในการนำส่งภาษีดังกล่าวในกรณีต่างๆ ร่วมในการนำเสนอด้วย

นอกจากนี้ยังมุ่งประสงค์ให้ผู้จ่ายเงินที่ได้ศึกษาและนำไปปฎิบัติแล้ว จะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการนำส่งภาษีได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products