SAVE 35%

฿229 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2008
Publisher : DHARMNITI
Author : เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ISBN : 978-974-753-284-5
Language : thai
Number of Pages : 388
File Size : 24.30 MB
ปัญหาภาษีพนักงานในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและการเสียภาษีประจำปี ถือเป็นเรื่องสำคัญของการบริหารงานบุคคล และถ้าผิดพลาดก็จะต้องถูกปรับพร้อมกับเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย อีกทั้งกลายเป็นประเด็นที่จะถูกเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรทำการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง จากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที ด้วยเหตุนี้ ความถูกต้องในการเสียภาษีของพนักงานจึงสร้างความไม่สบายใจของผู้ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่อาจไม่เคยเรียนไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือในการคำนวณภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร และเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านแรงงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products