SAVE 38%

฿279 ฿450
Type : Ebook
Year of Publish : 2014
Publisher : DHARMNITI
Author : เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ISBN : 978-616-302-051-2
Language : thai
Number of Pages : 588
File Size : 33.83 MB
เมื่อนิติกรรมสัญญามีการเคลื่อนไหว (Contract Point) ย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ย่อมก่อให้เกิด “หนี้” ติดตามมา ซึ่งฝ่ายบัญชีก็จะมีการบันทึกความเป็น “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ตามผลของสัญญา (Accounting Point) หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาภาระความรับผิดด้านภาษีต่างๆ (Tax Point) จะเห็นว่า กระบวนการด้านกฎหมาย บัญชี และภาษีอากร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การวางแผนภาษี (Tax Planning) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปทั้งระบบ ถึงจะเรียกว่า “มืออาชีพ”

Write a review

Please login or register to review
Related Products