SAVE 23%

฿139 ฿180
Type : Ebook
Year of Publish : 2017
Publisher : DHARMNITI
Author : ไพศาล พืชมงคล
ISBN : 978-616-302-114-4
Language : thai
Number of Pages : 204
File Size : 5.08 MB
บทที่1 หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความแพ่ง
ภาระการพิสูจน์ตามมาตรา 84/1เป็นคนละเรื่องกับหน้าที่นำสืบก่อนหลัง
บทที่2 การนำพยานมาสืบ
จะนำพยานมาศาลเมื่อใด
วิธีการนำพยานมาศาล
พยานที่คู่ความสามารถนำมาศาลได้เอง
พยานที่จะนำมาศาลได้โดยต้องอาศัยอำนาจศาล
บทที่3 การถามพยาน
ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการถามพยาน
ว่าด้วยการซักถาม
การป้อนคำถาม
การถามซักกันการถามค้าน
การนำพยานเอกสารมาประกอบการซัก
บทที่4 การถามค้าน
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการถามค้าน
การถามค้านเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่
การใช้เอกสารประกอบการถามค้าน
การใช้เอกสารประกอบคำถามค้านแบบหักคำพยาน
บทที่5 การถามค้าน(ต่อ)
ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ
แนวการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ
แนวถามค้านให้เห็นว่าพยานมีอคติ
แนวการถามค้านให้เห็นว่า ฐานะของพยานไม่น่าเชื่อถือ
แนวการถามค้านให้เห็นว่า โอกาสรู้เห็นในเรื่องที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ
แนวการถามค้านให้เห้นว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ
ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อธรรมชาติ
ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อขัอเท็จจริงซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไป
แนวการถามค้านให้เห็นว่าความรู้ของพยานไม่น่าเชื่อถือ
แนวการถามค้านให้เห็นว่าความชำนาญของพยานไม่น่าเชื่อถือ
ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น
การเตรียมตัวของทนายความ
แนวคำถามค้านในเรื่องเวลา
แนวคำถามค้านในเรื่องสถานที่
แนวคำถามค้านในเรื่องเหตุการณ์
แนวคำถามค้านในเรื่องที่มาแห่งข้ออ้าง
แนวคำถามค้านในเรื่องประจักษ์พยานและพยานบอกเล่า
บทที่6 การถามค้าน(ต่อ)
ว่าด้วยการถามตัดพยานที่จะสืบต่อไป
การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์
การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ว่าด้วยการถามค้านพยานเพื่อให้เจือสมคำพยานฝ่ายตน
ว่าด้วยการถามค้านเพื่อสิทธิในการนำพยานมาสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมาตรา 89
บทที่7 การถามพยานปรปักษ์
การรับฟังพยานปรปักษ์
พยานปรปักษ์มาสู่ศาลได่อย่างไร
บทที่8 การถามติง
ผู้มีสิทธิถามติงพยาน
ข้อจำกัดในการถามติงพยาน
คำถามที่เกี่ยวกับคำเบิกความพยานตอบคำถามค้านคืออะไร
ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น
ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้าน เพื่อให้เจือสมพยานที่ฝ่ายเขาจะนำสืบต่อไป
บทที่9 การเผชิญสืบ
การเผชิญสืบต้องระบุพยาน
การเผชิญสืบพยานบุคคล
การเผชิญสืบสถานที่และวัตถุพยาน
การเผชิญสืบบุคคลประกอบสถานที่หรือวัตถุ
การเผชิญสืบต้องเสียค่าธรรมเนียม
คู่ความตกลงวิธีการสืบพยาน
บทที่10 การสืบพยานโดยทำบันทึกถ้อยคำ
บทที่11 การส่งประเด้น
ในกรณีเป็นฝ่ายขอส่งประเด็น
ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขอส่งประเด็น
การฟังประเด็นกลับ
การตระเตรียมให้สอบข้อเท็จจริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products