SAVE 50%

฿299 ฿600
Type : Ebook
Year of Publish : 2013
Publisher : DHARMNITI
Author : ไพศาล พืชมงคล
ISBN : 974-8271-40-4
Language : thai
Number of Pages : 632
File Size : 7.07 MB
การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่หรือบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดคือนิพพานอัน ประกอบด้วยองค์สาม คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญานั้น เป็นการศึกษาที่ตรงไหน และบรรลุถึงนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์สิ้นเชิงที่ตรงไหนเล่า ก็ต้องตอบว่าศึกษาอบรมกันที่จิต และบรรลุมรรคผลนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ที่จิต พระตถาคตเจ้าทรงเห็นแจ้งว่าเวไนยสัตว์นั้นมีอัชฌาสัยต่าง ๆ กัน ดังนั้นจึงทรงกำหนดแบบแผนหรือวิธีศึกษาปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมจิตไว้หลายแบบ รวมเป็นแม่บทแม่แบบถึง 36 แบบ และยังสามารถแยกแตกย่อยออกไปได้อีกเป็นอันมาก ซึ่งเพียงพอต่อการที่คนเราซึ่งมีอัชฌาสัยแตกต่างกันไปจะได้ใช้ศึกษาปฏิบัติเพื่อไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน หนังสือ “วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน” นี้ ได้รวบรวมจากที่เป็นตอน จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มครั้งแรกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งก่อนจะดำเนินการจัดพิมพ์ก็ได้รับพระกรุณาอันยิ่งจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงตรวจทานให้เป็นพิเศษ โดยทรงใช้เวลาร่วมสองเดือน จากนั้นก็ทรงอนุโมทนา หลังจากนั้นก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกสองครั้ง โดยครั้งที่สองเป็นการจัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2550 และครั้งที่สามก็ได้จัดพิมพ์ต่อมาโดยสำนักพิมพ์โอ้มายก้อดแห่งคริสตจักรแห่งหนึ่ง เป็นผู้ขออนุญาตจัดพิมพ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products