SAVE 29%

฿499 ฿700
Type : Ebook
Year of Publish : 2013
Publisher : DHARMNITI
Author : วิทยา ตันติเสวี
ISBN : 978-616-302-044-4
Language : thai
Number of Pages : 522
File Size : 45.06 MB
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารบรรยายลักษณะงานระบบงานแผนกการบุคคล ตารางการสอนงาน ระบบแผนกการบุคคล ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน กล่าวคือจะประกอบด้วยแบบฟอร์มด้านการว่าจ้าง แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล แบบฟอร์มด้านการบริหารค่าจ้าง/เงินเดือน แบบฟอร์มด้านแรงงานสัมพันธ์ แบบฟอร์มด้านการบริหารสวัสดิการ แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบุคคล แบบฟอร์มด้านงานธุรการและสารบรรณ และแบบฟอร์มด้านงบประมาณ

Write a review

Please login or register to review
Related Products