SAVE 30%

฿560 ฿800
Type : Ebook
Year of Publish : 2017
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : 978-616-302-135-9
Language : thai
Number of Pages : 788
File Size : 22.18 MB
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยเฉพาะการจัดทำงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่นอกเหนือจากการที่กิจการจะต้องจัดทำงบกำไร ขาดทุนและงบดุลแล้ว การจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นการแสดงการได้มาและจ่ายไปในเงินสดของกิจการที่จะ ทำให้นักบัญชีหรือผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินสด ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจ่ายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้จากการทำงบกระแสเงินสดไปวางแผนจัดการเงินสดของกิจการจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หนังสือ งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of Cash Flows) จัดพิมพ์ขึ้นเป้นครั้งที่ 4

Write a review

Please login or register to review
Related Products