SAVE 27%

฿219 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2010
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : 978-616-712-621-0
Language : thai
Number of Pages : 516
File Size : 24.68 MB
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมุ่งค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ย่อมจะต้องมีการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และหลักบัญชีทั่วไปที่ถือปฏิบัติการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน การจัดทำบัญชีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้กิจการได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการและการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการ เปรียบเหมือนกับกระจกเงาที่จะสะท้อนให้กิจการได้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products