SAVE 35%

฿229 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2011
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : 978-616-712-682-1
Language : thai
Number of Pages : 496
File Size : 43.89 MB
เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "สูตรลับ..งานการเงิน (Cashier)" เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางดารดูแลและควบคุมงานการเงินในกิจการของท่าน ทั้งเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกิจการของท่าน

Write a review

Please login or register to review