SAVE 41%

฿59 ฿100
Type : Ebook
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 122
File Size : 51.93 MB
การทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษี หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคำพิพากษาฎีกาอย่างย่อที่สำคัญ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products