SAVE 35%

฿779 ฿1200
Type : Ebook
Year of Publish : 2008
Publisher : DHARMNITI
Author : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ISBN : 978-974-753-272-2
Language : thai
Number of Pages : 1034
File Size : 14.31 MB
ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี อีกทั้งจะต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปัญหาในการจัดทำบัญชีของธุรกิจมักจะพบว่า หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีมักจะมีบางประเด็นที่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ความแตกต่างดังกล่าวทำให้ธุรกิจจะต้องมีการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายที่จัดทำตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรหรือหลักภาษีอากรที่นักบัญชีมักเรียกว่า “รายการบวกกลับ” ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร

Write a review

Please login or register to review
Related Products