FREE
Type : Ebook
Publisher : DHARMNITI
Author : ธรรมนิติเพลส
ISBN : 978-616-712-623-4
Language : thai
Number of Pages : 109
File Size : 31.16 MB
หลักเกณฑ์ภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ หรือจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศต้องมีภาระภาษีอะไรบ้าง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อต้องยื่นแบบ ภงด.54 และภพ.36 เพื่อให้ธุรกิจของท่านรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร

Write a review

Please login or register to review
Related Products