SAVE 27%

฿219 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : DHARMNITI
Author : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ISBN : 9796163021960
Language : thai
Number of Pages : 345
File Size : 63.51 MB
การจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถือว่าเป็นหน้าที่ของกิจการทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า กิจการ SMEs ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินก็สนับสนุนให้กิจการ SMEs ต้องจัดทำบัญชีเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ได้สรุปและรวบรวมหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้กิจการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักบัญชี หรือผู้สนใจ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

โดยไม่ยากและใช้ต้นทุนในการจัดทำบัญชีไม่สูงจนเกินไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products