SAVE 32%

฿109 ฿160
Type : Ebook
Year of Publish : 2010
Publisher : SE-ED
Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
ISBN : 9786160802425
Language : thai
Number of Pages : 205
File Size : 54.60 MB
ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง
ข้อปฏิบัติและวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหลังหายจากโรคมะเร็ง พร้อมแนวทางการรักษาด้วยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

พบกับวิธีการดูแลผู้ป่วยหลังหายจากโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็น การทำกิจวัตรประจำวัน การดำเนินชีวิตทั้งในบ้านและนอกบ้าน การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกช่วงระยะและทุกคน รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความเข้าใจ ลดความกังวลสงสัย และช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- โรคมะเร็งติดต่อกันได้หรือไม่?
- พันธุกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- โรคมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำและโรคมะเร็งชนิดที่ 2
- การป้องกันการเกิดมะเร็ง
- การป้องกันการเกิดผลข้างเคียง/แทรกซ้อนจากการรักษา
- ผลกระทบต่อสติปัญญาและความจำจากการเป็นโรคมะเร็ง
- การใช้ชีวิตเมื่ออยู่รอดจากโรคมะเร็ง
- การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกในโรคมะเร็ง
- คำศัพท์การแพทย์ในหนังสือเล่มนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียน
1. อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข
2. กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products