SAVE 20%

฿199 ฿250
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : DHARMNITI
Author : ไพศาล พืชมงคล
ISBN : 978-616-302-210-3
Language : thai
Number of Pages : 203
File Size : 2.59 MB
การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระพิสูจน์ที่กฏหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบพยานหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น และการเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้

Write a review

Please login or register to review