฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : SE-ED
Author : รศ.ดร. วิทวัส สิฏฐกุล
ISBN : 9786160839476
Language : thai
Number of Pages : 246
File Size : 17.67 MB
วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Enginerring) หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจ อีกทั้งยังเพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านหลักการทดสอบสายอากาศ และการประยุกต์ใช้สายอากาศในระบบ 5 G
ผู้เขียน รศ.ดร. วิทวัส สิฏฐกุล

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำและความสำคัญของสายอากาศ
บทที่ 2 พารามิเตอร์พื้นฐานของสายอากาศ
บทที่ 3 สายอากาศพื้นฐาน
บทที่ 4 สายอากาศสมัยใหม่
บทที่ 5 การวัดคุณสมบัติสายอากาศ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้สายอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สายอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง มีหน้าที่เปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าในรูปของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือในทางกลับกัน มันสามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถเปลี่ยนไปในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวสามารถถูกใช้เป็นคลื่นพาห์ นำพาสัญญาณข้อมูลออกไปสู่อากาศ ทั้งนี้ย่านความถี่ของคลื่นพาร์จะแปรผันตามลักษณะการประยุกต์ใช้งานเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน์ เรดาร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทำให้ระบบการสื่อสารไร้สายใดๆ ต้องมีสายอากาศเป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจุบันสายอากาศจำนวนมากถูกออกแบบและศึกษา แต่ก็ยังไม่สามารตอบโจทย์การใช้งานทางด้านวิชาวิศวกรรมสายอากาศได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการสื่อสารในปัจจุบันถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้สายอากาศรูปแบบใหม่ๆ ต้องถูกออกแบบและนำไปใช้โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสายอากาศ เช่น ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ได้รับความนิยมสูงมากทั่วโลก ทำให้สายอากาศในย่านความถี่ 3.5 กิกะเฮิรตซ์ หรือย่าน 28 กิกะเฮิรตซ์ ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวทำให้วิชา "วิศวกรรมสายอากาศ" ถูกรวมเป็นนหนึ่งในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
เนื่องด้วยหนังสือวิชา "วิศวกรรมสายอากาศ" ที่ถูกตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศมีราคาแพง และหนังสือภาษาไทยมีน้อยและล้าสมัย หนังสือเล่มนี้จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาตรงตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจ อีกทั้งยังเพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านหลักการทดสอบสายอากาศ และการประยุกต์ใช้สายอากาศในระบบ 5 G เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือ การออกแบบ การวิเคราะห์ การทดสอบและการนำไปประยุกต์ใช้งานผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนเอง และการรวบรวมเนื้อหาต่างๆ จากหนังสือตำราทั้งในประเทศและต่างประเทศ เอกสารและมาตรฐานการวัดสายอากาศต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้สนใจศึกษาวิชานี้สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวในการศึกษาและออกแบบสายอากศได้ด้วยตนเอง

Write a review

Please login or register to review