SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
ISBN : 9786163985668
Language : thai
Number of Pages : 398
File Size : 4.85 MB
หนังสือเล่มนี้จุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดทางชีวสถิติและทางวิทยาการระบาด รวมถึงความเข้าใจความจำเป็นในการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการนำผลงานงานวิจัยจริงมาประกอบการอธิบาย ยกเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้น

Write a review

Please login or register to review